autobus rano nebo vlak rano
a odpoledne kolem 15hod