prošek jiří, mgr., ing. – soudní exekutor

Dobrý den, dorazila mi tato zpráva, nevím co si o tom mám myslet? Nikde není uvedeno moje jméno ani za co by měla být na mě uvalena exekuce – a v těle emailu je tohle:
Předmět: Exekuční příkaz 010395/2014-123

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor prošek jiří, mgr., ing. Exekutorský úřad IČ 7132977, se sídlem Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň
pověřený provedením exekuce: č.j. 56 EXE 788/2014 -17, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 010395/2014-123/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 5 209,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 001,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 3 651,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 819500200/7400, variabilní symbol 89855689, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 9 861,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Antonín Dohnal