Ztráta rodného listu – jak ji řešit?

Pokud se vám stalo, že jste ztratili svůj rodný list nebo jej nemůžete nalézt, lze požádat o jeho duplikát, tak zvaný druhopis rodného listu. Originální rodný list se vystavuje bezplatně po narození dítěte, respektive zápisu narození dítěte do matriky a je veden odpovědným matričním úřadem. Žádost o duplikát rodného listu lze podat pouze za předpokladu, že jste již v matrice zapsáni a víte, ve které obci je matriční kniha s vaším zápisem vedena – u této obce či města si o duplikát zažádáte (tj. město narození).

Pro získání duplikátu rodného listu musíte předložit vyplněnou písemnou žádost o rodný list, kterou si vyžádáte na úřadě nebo stáhnete z internetu a vytisknete (například ze stránek Ministerstva zahraničních věcí České republiky). Žádost obsahuje identifikační údaje žadatele jako je jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození.

rodný list

Dále si připravte kopii nějakého úředního dokladu, kde máte svou fotografii (nejčastěji pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz).

Za vystavení duplikátu rodného listu budete hradit vydavateli správní poplatek ve výši 100 Kč (tato částka se může měnit v závislosti na platnosti ceníku poplatků). Lhůta pro vydání duplikátu rodného listu činí 30 dnů.

Druhopis rodného listu vám může být zaslán prostřednictvím České pošty do vlastních rukou, nebo si jej můžete na matrice vyzvednout.

Pokud duplikát rodného listu naléhavě potřebujete, ale sami si jej opatřit zrovna nemůžete, je možnost vyřízením této záležitosti pověřit jinou osobu, které dáte svou plnou moc s úředně ověřeným podpisem.