Jak darovat nemovitost

Darovat je možné cokoliv, ale pokud by se jednalo o nemovitost, tak se mohou objevit různá úskalí, která sebou tento proces
přináší. Jak tedy darovat nemovitost bez komplikací?

Nejprve si řekněme, jaký rozdíl je mezi darováním a zděděním. Jednoduše řečeno – hodně veliký. Pokud se rozhodnete své bydlení nechat potomkům coby součást dědictví, tak si budou vaši nejbližší příbuzní nuceni připravit docela vysokou finanční částku. Nejde, jak by se mnozí domnívali, o dědickou daň, protože tu přímí příbuzní neplatí. Ale nemalou částku odčerpá odhad nemovitosti, který je třeba v případě dědictví nechat udělat. A vzhledem k tomu, že dědické řízení probíhá za bedlivého dohledu notáře, tak  jeho odměna se odvíjí od ohodnocené nemovitosti. Pokud by šlo o byt v hodnotě jeden milion korun, tak si pro notáře připravte (přesněji, vaši potomci ) cca 8 000. Lze tedy říci, že darováním nemovitosti si ušetříte nejen mnoho finančních prostředků, ale i času.

Darování nemovitosti

Darování je tedy oproti zdědění cestou schůdnější, ale i zde se mohou udělat při sepsání darovací smlouvy zdánlivě malé chybičky, které ovšem mohou časem vyrůst do těžko řešitelných problémů. Mnozí si totiž řeknou, že jde o vlastní děti a tak nemá cenu do smlouvy vpisovat každou „maličkost“, ale mnohokrát se  taková víra i ve vlastní potomky vymstila. Darováním totiž o majetek kompletně přicházíte a domoci se jeho navrácení je v našem právu dosti složitá operace. Může se například změnit zásadním způsobem vaše finanční situace a budete potřebovat větší obnos, který by bylo možné získat prodejem nemovitosti. Bohužel, darováním jíž není vaše a nemáte možnost s ní jakkoliv nakládat. Kolikrát se stalo, že po darování majetku dochází na spory v rodině. I doposud vzorní potomci ztrácejí zábrany a veškerou slušnost, jakmile je na ně přepsán majetek. Proto je nesmírně důležité velmi přesně do darovací smlouvy vymezit práva a povinnosti kolem věcného břemene. Když totiž darujete nemovitost, tak velice často ji chcete i nadále využívat. Někdy se dokonce píše samostatná smlouva pro práva věcného břemene, ale minimálně by se mělo jednat o dodatek ke smlouvě, jehož náplň se bude týkat toho, že obdarovaný zohledňuje jako věcné  břemeno právo užívání celé nebo části darované nemovitosti ( záleží na dohodě, ale je nutné ji vepsat co nejpřesněji ) pro dárce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat darované nemovitosti, která má na sebe navázané dluhy, například hypoteční úvěr. Je třeba si uvědomit, že případná povinnost platit dluhy přejdou darováním na nového majitele nemovitosti.

Darovací smlouva

Jedná se o nejdůležitější dokument celého darovacího procesu. Otázka vyřešení věcného břemene již byla popsána, ale to není zdaleka vše. Samotnou darovací smlouvu si může každý sepsat sám, ale je na zvážení, zda není lepší variantou si na tento úkon sjednat profesionála. Tím není myšlen pouze notář, tuto práci hravě zvládne jakýkoliv advokát nebo právník. Darovací smlouva musí obsahovat kompletní údaje o zúčastněných. To znamená jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a přesnou adresu trvalého pobytu. Samozřejmostí je určení nebo označení toho, co je darováno, tedy nemovitost podle katastru, kde je vedena. Důležitá je i věta o tom, že současný majitel nemovitosti ji daruje a zmiňovaný příbuzný dar přijímá. Do darovací smlouvy se určitě vyplatí napsat, že se dárce může domáhat vrácení daru, pokud se obdarovaný chová k němu (dárci) nebo i k dalším členům rodiny takovým způsobem, že se toto jednání neslučuje s dobrými mravy. A základní údaje smlouvy musí doplnit datum uzavření transakce a podpisy. Určitě se vyplatí nechat si podpisy úředně ověřit. Za ověření jednoho podpisu zaplatíte 30 korun a smlouva se tak stane prakticky nenapadnutelná, protože ověření doprovází i datum. Tak  odpadnou případné problémy s tím, že by někdo mohl podezírat někoho ze zúčastněných, že smlouvu opatřil dřívějším datem, než byl den jejího uzavření. Což se může někdy „falšovat“ kvůli rozvodovému řízení nebo exekuci. Darovací smlouva je ale platná i bez ověřených podpisů. Jak již bylo zmíněno, darování nemovitosti je oproštěno od darovací a dědické daně. Což se týká přímých příbuzných – dětí, vnuků, vnuček, rodičů, prarodičů a manželů. Totéž se vztahuje na tzv. podružné příbuzné – na  sourozence, neteře a synovce, tety a strýce, zetě a snachy a zkrátka by
nepřišli ani tchyně a tchánové.

Zápis do katastru nemovitostí

Po proběhnutí procesu darování je nutné dát vědět příslušnému katastru nemovitostí o vašem záměru. Proto musíte sepsat a podat návrh na vklad do katastru. Tento návrh musí znovu obsahovat přesné identifikační údaje dárce a obdarovaného, tzn. jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. U tohoto údaje je třeba si dát pozor, aby bylo opravdu uvedeno místo trvalého pobytu a ne například zasílací adresa. Katastr nemovitostí si ověřuje veškeré údaje přes evidenci obyvatel a pokud by někdo uvedl chybné bydliště, tak je celý návrh na vklad neplatný. Současně je nutné přesně označit darovanou nemovitost, aby bylo katastru nemovitostí jasné, o kterou se jedná. K podanému návrhu na vklad je třeba přiložit dvě darovací smlouvy (v našem případě jsou uvedeni dva zúčastnění) a platí, kolik je účastníků procesu darování, tolik bude na katastr vloženo smluv. K tomuto počtu je třeba připočítat další dvě kopie pro potřeby katastru nemovitostí. Pokud by  někdo ze zúčastněných nemohl být přítomen procesu darování a nechal se zastupovat, tak je třeba k daným listinám přiložit i plnou moc pro zástupce. Vložení nemovitosti na katastru není zdarma, celá transakce vás bude stát 500 korun, za které je nutné koupit kolek. Jakmile katastr nemovitostí pravomocně rozhodne o povolení převodu, tak onoho rozhodného dne končí celý proces darování nemovitosti.

Darování nemovitosti osobě v nepříbuzenském vztahu

Ještě je třeba se zmínit o tom, co se stane, pokud se někdo rozhodne darovat nemovitost někomu nepříbuznému, jinými slovy, na kterého by se vztahovala povinnost zaplatit darovací daň. Výše daně se vypočítává z ceny majetku, který byl darován a platí ocenění ze dne jeho nabytí novým majitelem. Pokud má darovaná nemovitost cenu do jednoho miliónu, tak se zaplatí daň ve výši 7%. Při vyšší ceně nemovitosti je zákonem určeno rozpětí a podle toho, do kterého intervalu darovaná nemovitost spadá, se zaplatí daň. Jinak řečeno, daň tvoří fixní částka (např. v intervalu od 2 miliónů do 5 mil. se jedná o 160 000 korun) a k ní se přičítají procenta z částky, která přesáhne spodní mez daného rozpětí. Kdyby se jednalo o nemovitost v hodnotě 3 milióny, tak spodní mez jsou 2 mil. a ke 160 000 korun by se mělo ještě připočítat 12% z miliónu (3 mil. – 2 mil. = 1 mil.). Obdarovaný je povinen podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne doručení smlouvy o provedeném převodu. A zajímavá situace nastane, když nový majitel není schopen daň zaplatit, protože potom tato povinnost přechází na dárce.

Pokud chcete pomoci s darováním nemovitosti a nebo máte složitější právní dotaz, můžete se obrátit na právní kancelář Kropáček –  stačí do formuláře na  webu popsat svou záležitost a získáte obratem konkrétní informace o tom, jak postupovat.