Jak probíhá oddlužení

Aby oddlužení mohlo proběhnout v intencích zákona, je nutné podat – ať už dlužníkem či kterýmkoli věřitelem – insolvenční návrh společně s návrhem na povolení oddlužení. Pokud insolvenční návrh podal věřitel, je nutné, aby návrh na povolení oddlužení dlužník doplnil do 30 dnů. Návrh se podává na předepsaném tiskopise a musí splňovat náležitosti, které stanoví § 391 insolvenčního zákona.

Článek sponzoruje server financ.cz, peníze, půjčky nebo pojištění.

Doručením tohoto návrhu k soudu je insolvenční řízení zahájeno, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. Zveřejnění v inslovenčním rejstříku má ten účinek, že zablokuje dlužníkovyoddlužení věřitele a ti už nadále nemohou vymáhat jeho pohledávky exekucí. Dále se postupuje tak, že dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce ( tím je subjekt zapsaný v seznamu insolventních správců), který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho věřitele, kteří musí přihlásit své pohledávky u něj. Pro dlužníky, resp. poddlužníky platí ve vztahu k insolvenčnímu správci to, že poukazují platby přímo jemu a ne svému věřiteli-tedy dlužníkovi. Tento správce povede též za dlužníka případné soudní spory týkající se jeho dluhů a jeho majetku.

Dlužník je omezen od tohoto okamžiku v nakládání s majetkem způsobem, který by jeho hodnotu výrazným způsobem snížil- např. darovat nemovitost, prodat auto či cennou sbírku známek- protože takové úkony by byly z hlediska teorie práva absolutně neplatnými právními úkony. A zatímco k podání insolvečního návrhu není nutný souhlas manžela/manželky, tak návrh na oddlužení musí již být manželem/manželkou spolupodepsán ( Společné jmění mezi manžely může sloužit jako významný zdroj, z něhož může být v rámci insolvenčního řízení věřitel uspokojen. Co do společného jmění manželů spadá a co ne, tak to stanoví občanský zákoník).

Nejdode-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí či zamítnutí ve smyslu § 393, § 394 a § 395 insolvenčního zákona, insolvenční soud oddlužení povolí a zároveň rozhodne o tom, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen. Pokud by dlužník společně s insolvenčním návrhem návrh na oddlužení nepodal, či jej soud nepovolil, tak zbývá konkurz.