Jak vyplnit přehled OSVČ

Jste OSVČ a chcete si vyplnit přehled OSVČ? Tento článek vám pomůže při jeho vyplnění.OSVČ znamená pojem osoba samostatně výdělečně činná. Tyto osoby musí vyplňovat každý rok přehled o příjmech a výdajích. Existují dva podobné tiskopisy. Tyto tiskopisy jsou osoby samostatně výdělečně činné povinné vyplnit podle pokynů (jsou součástí přehledů) a podat po skončení roku na své zdravotní pojišťovně a OSSZ. Jsou zde uvedeny příjmy a výdaje tak, jako v daňovém přiznání. Položka Výdaje nesmí obsahovat platby na zdravotní, sociální a nemocenské pojištění ani na ztrátu z podnikání minulých let. V přehledech také uvádíme, kolik jsme během roku zaplatili na zdravotní a sociální pojištění. Musíme vypočítat přeplatek či doplatek a vypočítat také nové zálohy. Termín pro podání těchto dvou přehledů je po skončení roku do konce dubna a pokud máme odklad daňového přiznání, tak podáváme přehledy až do konce července. V případě, že jsme byli po dobu celého kalendářního měsíce v dočasné pracovní neschopnosti a pobírali nemocenskou, nebo na ni alespoň měli nárok, ale nebrali jsme ji, snižujeme si za toto dané období tzv. vyměřovací základ. Zdravotní pojištění bychom měli doplatit do 8 dnů od data podání daňového přiznání. Pokud budeme mít přeplatek, pojišťovna nám tento přeplatek zašle a nebo ho použije k úhradě ostatních záloh (vybíráme je z Přehledu). Sociální pojištění doplácíme nejpozději do konce dubna. Vznikne-li nám přeplatek sociálního pojištění, OSSZ nám jej zašle nebo ho použijeme na zálohy. Přeplatek na nemocenském pojištění nevzniká.

Tento přehled můžete stáhnout například zde – je aktuální pro rok 2010.

Jak vyplnit přehled příjmů a výdajů OSVČ

Jako první musíte zvolit, jestli se jedná o podání řádného nebo opravného přehledu.

Identifikace OSVČ

V této identifikaci musíte vyplnit základní údaje o vás. Současné příjmení, jméno, titul (pokud máte získané vědecké a akademické tituly), datum narození, ulici, číslo popisné, telefon, obec, PSČ a stát. Pokud máte zřízenou datovou schránku, uveďte její číslo. Dále musíte uvést rodné číslo (cizinci bez rodného čísla přiděleného v České republice uvedou evidenční číslo pojištěnce, které jim bylo přiděleno ČSSZ) a variabilní symbol, který vám bude přidělen.

Údaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání

Řádek 9 – označte křížkem, jakou samostatnou výdělečnou činnost jste roku 2010 vykonal(a), a vyberte ji z předlohy.
Řádek 10 – označte křížkem možnost ano (pokud vám daňové přiznání dělá daňový poradce) a pokud jej to naopak, označte ne.
Řádek 11 – pokud jste povinen(a) podat daňové přiznání, potvrďte to zakřížkováním možnosti ano, pokud ne, tak zakřížkujte ne.
Řádek 12 – jestli jste podle zákona poplatníkem daně z příjmu stanoveného paušální částkou, zakřížkujte ano a pokud naopak, zakřížkujte ne.
Řádek 13 – sem napište datum, kdy jste předložil(a) protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou (OSVČ musí tuto částku zaplatit nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl přehled podaný.
Řádek 14 – pokud FÚ rozhodl o prodloužení lhůty pro předložení vašeho daňového přiznání, udejte datum, kdy se tak rozhodl a den, do kdy je lhůta stanovena.
Řádek 15 – je-li vaši účetním obdobím hospodářský rok, potvrďte to zaškrtnutím ano a pokud ne, tak zaškrtnutím možnosti ne.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Pokud chcete být v roce 2010, nebo alespoň po jeho část považovaný za OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, označte zakřížkováním, v jakých kalendářních měsících trvala vaše skutečnost rozhodná pro výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Tuto skutečnost musíte doložit nejdéle do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání přehledu, a pokud nebude povinně dokládaný důvod pro výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti doložen v uvedené lhůtě, bude považována činnost za hlavní.
Řádek 16 – pokud se jedná o zaměstnání malého rozsah nebo o osoby pouze důchodově pojištěné, tak je doložení potvrzení o měsících, kdy vznikla účast na pojištění, povinné.
Řádek 17 – musíte doložit pouze pokud není orgánem sociálního pojištění ČSSZ.
Řádek 18 – 1 (nemusí se doložit), 2 (musí se doložit), 3 (musí se doložit).
Řádek 19
– musí se doložit.
Řádek 20 – musí se doložit.

Údaje o daňovém základu za rok 2010 a další údaje podle § 15

Řádek 21 – zde uveďte daňový základ (za daňový základ se u OSVČ považuje příjem ze samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení).
Řádek 22 – zde uveďte počet měsíců, v kterých jste roku 2010 vykonávala samostatně výdělečnou činnost (zvlášť měsíce, kdy jste vykonával/a hlavní a kdy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost) a to i po část měsíce (tyto měsíce se také započítávají).
Řádek 23 – opište údaje z řádku č. 22, ale odpočtěte měsíce, kdy jste měl/a celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství.
Řádek 24 – řádek č. 21 vydělte počtem měsíců, kdy jste vykonávala samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část měsíce (vydělte řádek 21 řádkem 23).
Řádek 25 – vyplní jen ten, kdo v roce 2010 vykonával hlavní i vedlejší samostatnou činnost dohromady.
Řádek 26 – OSVČ, která vykonávala jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, stanoví vypočtený vyměřovací základ 50 %. OSVČ, která vykonávala jen vedlejší činnost a jejíž daňový základ z této činnosti nedosáhl.
Řádek 27 – zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. Vyplňuje jen ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
Řádek 28 – ten, kdo vykonával hlavní činnost uvede částku z řádku 26 (to nesmí být méně než  71 136 Kč a ne více než 1 707 048 Kč). Ten, kdo vykonával vedlejší činnost, uvede částku z řádku 26 (ne méně než 28 452 a ne více než 1 707 048 Kč). Kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, uvede součet částek z řádku 26 (nesmí to být méně než součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní činnosti – řádek 27 pro hlavní činnosti a ne více než 1 707 048 Kč).
Řádek 29 – zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru a tuto částku si určí sama OSVČ (ne méně než částka z řádku 28 a ne vyšší než maximální vyměřovací základ s výší 1 707 048 Kč)
Řádka 30 – pokud byla OSVČ v daném kalendářním roce také zaměstnancem, uvede zde úhrn vyměřovacích základů pro placení pojistného zaměstnance.
Řádek 31 – součet řádku 29 a řádku 30 (maximum je 1 707 048 Kč). Je nutno doložit potvrzení o vyměřovacích základech zaměstnance.
Řádek 32 – je-li řádek 31 menší nebo roven částce 1 707 048, uvede se částka z řádku 29 a pokud je řádek 31 větší, uvede se částka, která se vypočítá (1 7007 048 – řádek 30) – pokud bude výsledek záporný, uvede se nula.
Řádek 33 – částku z řádku 32 vynásobíme číslem 0,292 a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je 29,2 % vyměřovacího základu.
Řádek 34 – započteme do úhrnu platby na zálohy na pojistné na důchodové pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byly uhrazeny za měsíce daného roku. Nazpočítáváme platbu na doplatek pojistného, ani penále uhrazené v tomto roce.
Řádek 35 – pokud je pojistné na důchodové pojištění vyšší než úhrn zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění, výsledná částka bude kladná (před částku dáme znamínko +) a půjde o doplatek na pojistném na důchodové pojištění.  A pokud je to naopak, a pojistné je nižší než úhrn zaplacených záloh, bude výsledná částka záporná (dáme před ní znamínko mínus -).

Způsob použití přeplatku

Podání tohoto přehledu se považuje za žádost o vrácení přeplatku. Pokud žádáte použít přeplatek na úhradu záloh na pojistné, bude tento přeplatek využit na úhradu záloh v jednotlivých kalendářních měsících v minimální předepsané výši (maximálně do následujícího roku). V případě, že nežádáte o použití přeplatku na úhradu záloh na pojistné nebo pokud žádáte o úhradu jen některých konkrétních záloh na pojistné, přeplatek vám bude vracen na bankovní účet a nebo poštovní poukázkou odeslanou na vaší adresu.

Výše zálohy na důchodové pojištěni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (DP) na rok 2011

Zakřížkujte vybranou variantu, jestli jste pro účely placení záloh na pojistné považován/a za OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost.
Řádek 36 – nejnižší měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na DP vypočítáte tak, že řádek 21 vynásobíte částkou 0,5 a vydělíte částkou z řádku 22. V případě, že vykonáváte hlavní i vedlejší činnost, vydělte číslem, které je součtem čísel z obou políček řádku 22. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. U OSVČ vykonávající pouze hlavní činnost nesmí být částka nižší než 6 185 Kč, pokud se tak stane, uvede se tato částka a maximální výše je 148 448. Pokud OSVČ vykonávala pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a konečná částka činí méně než 2 474 Kč, uvedeme právě tuto částku a pokud tato osoba nedosáhla rozhodné částky dle řádku 36, uvede se 0. Maximum u OSVČ vykonávající vedlejší činnost je 148 440 Kč.
Řádek 37 – osoba vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost vynásobí částku u řádku 36 číslem 0,292 a výsledek zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Měsíční záloha na pojistné je minimálně 1 807 Kč a maximálně 43 345 Kč. Osoba vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost vynásobí částku z řádku 36 číslem 0,292 a výsledek zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Měsíční záloha na pojistné na DP je nejméně 723 Kč a nejvýše 43 345 Kč.

Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce

Uvedeme údaje o OSVČ, s níž vykonáváme spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Přihláška k účasti na důchodovém pojištěni OSVČ v roce 2010

pokud jste nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti příjmu ve výší rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, máte možnost se přihlásit k této účasti v den podání tohoto přehledu. Pro podání přihlášky stačí zaškrtnout ano, pokud si ji podávat nechcete, zaškrtnete ne.

Údaje o opravném přehledu

Uvede se datum, kdy byla zjištěna nová výše vyměřovacího základu a také uvedeme důvod pro předložení opravného přehledu.

Podpisy, razítka

Uvedeme název příslušné OSSZ, datum (kdy jsme vyplnili formulář), počet příloh (které jsou přiloženy k přehledu a pokud nějaké jsou) a podpis (může být místo podpisu razítko).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *