Mobil se nechce zapnout, ukazuje se jenom úvodní obrázek

Dob­rý den,
Po­tře­bu­ju po­ra­dit s mo­bi­lem Sam­sung Ga­la­xi S4 LTE, kterého už mám přes půl roku. Už ně­ko­li­krát se mi v prů­bě­hu dvou dnů sta­lo, že se mo­bil z ni­če­ho nic vy­pne a za­se se hned za­pne a uká­že se ob­rá­zek s ná­zvem to­ho­to mo­bi­lu, ale hned po tře­ba 10 vte­ři­nách se za­se vy­pne a furt do­ko­la to sa­mý. Takhle to tr­vá při­bliž­ně přes půl ho­di­ny než se ko­neč­ně za­pne, ale než se za­pne úpl­ně tak ješ­tě pro­vá­dí op­ti­ma­li­za­ci všech apli­ka­cí, což nor­mál­ně při za­pí­ná­ní ne­dě­lá. Ně­ko­li­krát se mi sta­lo i to, že se na­jed­nou re­star­to­val, ale hned se za­se nor­mál­ně za­pnul, tak jsem to moc ne­ře­šil. Přitom nevím o tom, že by mi spadnul nebo bych s ním něco udělal Ne­ví ně­kdo, co se s tím mů­že dít? 
Pře­dem dě­ku­ji za od­po­věď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *