Jak má vypadat seminární práce

Jak má vypadat seminární práce

Téměř na každé škole se žáci či studenti setkají s psaním seminární práce. Co je ale účelem této práce a jak má správně vypadat? Jaké jsou její hlavní části? Na to se podíváme v dnešním článku.

V článku se zaměříme na následující otázky:

 • Jaký je účel seminární práce?
 • Jak správně vybrat téma?
 • Jak má vypadat struktura seminární práce?
 • Jak na formální stránku práce?
 • Jak napsat citace?
 • Jaké jsou časté chyby a co dělat, pokud špatně zvolíte téma?

Jak má vypadat seminární práce

Jaký je účel seminární práce?

Zadáním seminární práce si učitel přezkouší studenta, zda pochopil danou problematiku. Také ho připravuje na pozdější vypracování bakalářské či diplomové práce. Termín na seminárku se často vypisuje v září nebo v únoru, tedy na začátku pololetí. Student má potom i několik měsíců na pochopení tématu a jeho pečlivé zpracování.

Díky seminární práci si student ujasní jak danou problematiku, ale také správné strukturování textu a další postupy, které je nutné dodržovat při psaní práce.

Jak správně vybrat téma?

Na začátku psaní seminární práce si musíte vybrat téma, o kterém budete psát. Toto neplatí v případě, že jej dostanete přidělené od učitele či vedoucího práce.

Pokud jste tedy ve fázi volby tématu, dejte si na výběru opravdu záležet. Vše si důkladně promyslete a zvažte všechna pro a proti. Také si při vybírání již představujte, jak budete seminárku strukturovat a zda je k tomuto tématu dostatek zdrojů. Téma by vám mělo být blízké, aby se vám o něm dobře psalo. Po jeho výběru si rovnou připravte osnovu.

Jak má vypadat struktura seminární práce?

Seminární práce je písemný útvar obvykle do 10 stran. Musí být jasně strukturovaná a splňovat všechny formální náležitosti.

Struktura seminární práce

Práce musí být členěna na obsah, úvod, hlavní stať a závěr. Na začátek zařaďte titulní list. Na konci musí být uveden seznam použité literatury. K práci můžete také přidat přílohu s výzkumem, grafy či výsledky šetření.

Titulní strana

 • Musí obsahovat název tématu, vaše jméno, jméno vedoucího práce, jméno školy, předmět a školní rok.

Obsah

 • Nastavte si automatickou tvorbu obsahu.

Úvod

 • V úvodu zmiňte, proč jste si vybral právě toto téma. Úvod by také měl obsahovat hypotézu – co předpokládáte, že zjistíte, a co chcete zjistit. Dále uveďte výzkumné nástroje, které budete používat a zdroje, ze kterých vycházíte.

Stať

 • Stať se skládá z několika částí. Ta první je teoretická část, obsahující poznatky o dané problematice. Další je empirická část, ve které je nutné uvést použité výzkumné metody či nástroje, vlastní výzkum a sociologický průzkum.
 • V některých seminárních pracích je nutné uvést vlastní zjištění, jako například výsledky výzkumu, interpretace, grafy, tabulky a data…
 • Na konci stati musí být diskuze, ve které porovnáte vlastní zjištění s literaturou, vyvracíte některé argumenty a odpovídáte na dané otázky.

Závěr

 • Závěr je zásadní část seminární práce a mnoho učitelů mu věnuje hlavní pozornost. Opět by se v něm měla objevit stanovená otázka či hypotéza. Dále v závěru uveďte stručný popis postupu a zhodnocení, zda se potvrdilo, co jste předpokládal. Závěr je určitým shrnutím celé práce a zároveň posledním krokem.
 • Velkým plusem pro vás bude, pokud v závěru uvedete přínos dané práce a další nástin směrů studia. Pokud vám tedy seminární práce otevřela nové obzory, určitě se o tom v závěru zmiňte.

Seznam literatury

 • Na konci seminární práce uveďte seznam použité literatury a informačních zdrojů.

Přílohy

 • Součástí práce jsou také přílohy (tabulky, grafy, ankety). Přílohy mohou být vloženy i přímo v textu.

Jak na formální stránku seminární práce?

V předchozí části článku jsme se věnovali struktuře seminární práce. Aby byla dobře ohodnocena, musí splňovat i formální náležitosti. Studenti formálnost seminárky často podceňují. Nezapomeňte proto, že kromě strukturalizace textu je nutné také členění na kapitoly a podkapitoly. Ty musí být očíslovány, ale nedoporučuje se číslovat příliš, tzn. například „ podkapitola 3. 2. 1. atd.“

Kapitoly i podkapitoly nazvěte výstižně, aby bylo jasné, o čem pojednávají. Úvod a závěr stojí samostatně a nečlení se. Poznámky pod čarou zaznamenávejte již v průběhu textu.

Při psaní seminární práce si také dávejte pozor na pravopisné a gramatické chyby. Eliminujte překlepy a pohlídejte si členění odstavců. Nepoužívejte zbytečně dlouhá a složitá souvětí. Snažte se držet tématu a zbytečně se od něj neodchylujte. Rada na závěr, neopakujte stále stejná slova.

Obecné formální zásady používané pro psaní seminárních prací

Rozsah

 • Rozsah je dán školou či vedoucím práce. Obvyklý rozsah seminární práce je 8 – 10 normostran.
 • 1 normostrana je 1 800 znaků.

Formátování

 • Velikost písma bývá 12 bodů.
 • Řádkování je 1 – 2 řádky.
 • Vždy je nutné zarovnat text doleva nebo do bloku.
 • Nastavte si automatický obsah.
 • Dodržujte odsazení prvního řádku odstavce.
 • Hlavní kapitoly začínejte na nové stránce.
 • Očíslujte kapitoly i podkapitoly.
 • Velikost písma nadpisů a titulů je maximálně 16.
 • Doporučené písmo, které se většinou používá, je Times New Roman, velikost 12 bodů.

Při zadání práce byste měli obdržet pokyny, kde budete mít přesně uvedeno, jaké máte používat formátování.

Jak má vypadat seminární práce

Jak napsat citace?

Nejčastějším problém při psaní seminární práce bývají citace. Použijete – li v textu doslovné pasáže, vždy je citujte! I v této práci platí autorský zákon a ochrana uměleckého či vědeckého díla. Plagiátorství může být postihováno až vyloučením ze studia.

Zdrojem vašich informací mohou být tradiční i elektronické dokumenty. V seznamu bibliografických odkazů vždy uvádějte jména osob v invertovaném tvaru (příjmení, křestní a rodové jméno).

Pokud má dokument více autorů, uvádíme pouze tři jména a připojíme zkratku aj. (a jiní).

Vždy uvádějte údaje o místě, nakladateli nebo vydavateli, jež jsou známy. Pokud nejsou dostupné, uveďte zkratku b.m. nebo b.n.

Seznam literatury seřaďte abecedně anebo jej očíslujte přesně podle pořadí v textu.

Veškeré poznámky označené indexovou číslicí uveďte v textu ihned do poznámek pod čarou.

Jaké jsou časté chyby?

Při psaní seminární práce se vyvarujte následujících chyb, které by mohly snížit vaše hodnocení:

 • Často se objevuje kopírování cizích textů či jednotlivých pasáží. Tomu se opravdu vyhněte.
 • Nepište zbytečně dlouhá a složitá souvětí, raději věty zkraťte a buďte výstižnější.
 • Vždy si po sobě text několikrát přečtěte a opravte si chyby. Nespoléhejte na kontrolu pravopisu ve Wordu či jiném textovém editoru.
 • Neodchylujte se příliš od tématu, i pokud je tato odchylka jakkoliv zajímavá. Můžete se pouze zmínit, ale zbytečně text nenatahujte informacemi, které do něj nepatří.
 • Pracujte s odbornými a aktuálními zdroji.

Nejčastější chyby ve formální stránce textu:

 • Nadpisy kapitol a podkapitol se uvádí bez tečky.
 • Viz se také píše bez tečky.
 • Pokud máte na konci věty atd., tečka se již potom nepíše.
 • Dejte si pozor na dvojité mezery.
 • Mezi slovem v závorce a závorkou není mezera – viz (slovo).
 • Za čárkou a tečkou se píše mezera.

Špatně zvolené téma

Pokud zjistíte, že jste špatně zvolili téma, máte několik možností. Nejprve si rozmyslete, zda jste opravdu v “mrtvém bodě“ a nemáte o čem psát. Pokud jste si jisti, že vám téma nesedlo, jděte za vedoucím práce. Poraďte se s ním, jak máte dál postupovat. Pokud vám vedoucí nebo škola dovolí téma změnit, máte vyhráno. Důkladně si ale předem rozmyslete i nové téma, abyste se opět nedostali do “mrtvého bodu“.

Pokud vám nepovolí změnit téma, budete se muset s tím stávajícím poprat. Vraťte se k osnově a přepracujte ji. Zamyslete se nad jednotlivými body. Přečtěte si jiné seminární práce na to stejné téma, můžete z nich čerpat potřebnou inspiraci, ale nekopírujte je.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *