Jak žádat o invalidní důchod

Jak žádat o invalidní důchod

V roce 2010 došlo k zásadním změnám v posuzování nároků na invalidní důchody. Bylo zrušeno rozdělení invalidity na plnou a částečnou. Namísto toho vznikla nová třístupňová definice. Nárok na invalidní důchod je podmíněn dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Podle závažnosti je pak vybrán jeden ze stupňů invalidity.

Invalidní důchod

Co je to invalidní důchod

Invalidní důchod (ID) je poskytován státem z důchodového pojištění a vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lze o něj zažádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Žádost si občan nesepisuje sám, činí tak pracovník důchodového oddělení okresní správy. Žadatel ji pouze podepíše.

ID lze získat při splnění podmínek. Jednou z nich je zjištění invalidity pomocí posudku. Pro získání ID je také nezbytnou podmínkou doba pojištění, která se započítává před vznikem ID. Pokud však invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, doba pojištění se neřeší.

Jak podat žádost o ID

Žádost podává sám občan, jak jsme se však zmínili v předchozí části článku, sepisuje ji pracovník důchodového oddělení okresní správy. Ošetřující lékař, který zná zdravotní stav žadatele, by s ním měl situaci a vhodnost důchodu zkonzultovat.

Podání žádostí se provádí na příslušném OSSZ podle místa trvalého pobytu žadatele.

Co je uváděno v žádosti?

 • Doba pojištění od ukončení povinné školní docházky do současnosti
 • Doba výkonu péče o osobu závislou, pokud takovou péči žadatel prováděl a byla mu uznána
 • V případě, že občan není schopen podat žádost sám z důvodu špatného zdravotního stavu, mohou ji za něj podat rodinní příslušníci, případně zmocněnec. Ovšem pouze se souhlasem a potvrzením ošetřujícího lékaře

Co je nutné k žádosti doložit?

K žádosti o invalidní důchod je nutné doložit následující dokumenty:

 • Občanský průkaz, u cizinců pas
 • Doklady o studiu
 • Vojenskou knížku (muži)
 • Rodný list dítěte, nebo jiný doklad dokazující péči o dítě, a čestné prohlášení
 • V případě zasílání důchodu na účet je nutné vyplnit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet případně Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky
 • Potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách na výdělku při nemoci z povolání
 • Potvrzení o zvláštním příspěvku horníkům
 • Pokud byl žadatel zaměstnán v cizině, musí tuto skutečnost doložit
 • Zaměstnavatel je povinen doložit evidenční list a vyplněný tiskopis Potvrzení zaměstnavatele

Jak probíhá proces posuzování

Po podání žádosti začíná proces posuzování invalidity. Lékař zpracuje a vydá pro OSSZ podklady o zdravotním stavu občana.

Pokud má sám žadatel k dispozici nějaké doklady k doložení (lékařské zprávy, nálezy), může je předložit OSSZ. Také je nutné vyplnit profesní dotazník. V něm musí být zaznamenány informace o kvalifikaci a vykonávaná zaměstnání žadatele.

Posudek o invaliditě

Posuzování provádí posudkový lékař. Výsledkem je posudek o invaliditě. Ten dále míří společně s žádostí na Českou správu sociálního zabezpečení, kde se rozhodne o nároku na invalidní důchod.

Posudek je také, do 7 dnů od vypracování, zaslán žadateli. Není možné se proti němu odvolat, vždy je nutné vyčkat na rozhodnutí. Dochází ke schvalování všech podaných dokumentů, posudek je jedním z mnoha.

Povinnosti po podání žádosti

Občan s uznaným invalidním důchodem je povinen se podrobovat kontrolní lékařské prohlídce, u které nemusí být nutně osobně. OSSZ během této kontroly posuzuje vyžádané podklady od lékaře, může se tedy jednat o tzv. posouzení v nepřítomnosti.

Pokud dojde k nějakým změnám při posuzování invalidity, je žadatel vždy povinen tyto skutečnosti oznámit OSSZ a předložit veškeré lékařské nálezy či doklady o změnách.

V případě, že bude OSSZ požadovat nějaká doplňující vyšetření, je žadatel povinen je absolvovat. Pokud tak neučiní, může být žádost pozastavena.

Nárok na invalidní důchod

Nárok vzniká pojištěnci, který splnil následující podmínky:

 • Nedosáhl věku 65 let

Pokud žadatel dosáhl věku 65 let, případně dosáhl – li důchodového věku, nemá nárok na invalidní důchod.

 • Nesplnil podmínky nároku na starobní důchod

Pokud nevznikne žadateli nárok na starobní důchod, stále může mít nárok na důchod invalidní. Ale to pouze tehdy, pokud k invaliditě došlo následkem pracovního úrazu.

Dopočtená doba

Dopočtená doba je doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Pro její stanovení se nebere v úvahu skutečný důchodový věk, ale důchodový věk stanovený dle § 32 zdp., platící pro bezdětné ženy stejného data narození.

Invalidní důchod a jeho stupně

Rozhodnutí o nároku a výši invalidního důchodu vydá ČSSZ. Písemně jej zašle žadateli, který proti němu může podat opravný prostředek, a to do 30 dnů od doručení.

Stupně invalidity

 • Invalidita prvního stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, nejvíce o 49 %
 • Invalidita druhého stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %
 • Invalidita třetího stupně – pokles nejméně o 70 %

Podání nesouhlasu s rozhodnutím

V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může písemně podat námitku proti tomuto rozhodnutí. Možnost podat námitku platí do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Musí však splňovat všechny právní náležitosti a lze ji odevzdat na příslušném OSSZ nebo odeslat přímo na Ústředí ČSSZ.

Občan se v rámci řízení může domáhat přezkoumání zdravotního stavu.

O přezkoumání a námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Na rozhodnutí má lhůtu 30 – 60 dnů. V případě dalšího posuzování zdravotního stavu se lhůta může prodloužit o dalších 60 dnů.

Žaloba

Pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem posuzování ani po námitkovém řízení, může podat žalobu. Pro tyto účely vypracovává posudek posudková komise.

Výše invalidního důchodu

Základní výměra invalidního důchodu v roce 2018 činí 2 700,- Kč. Výše invalidního důchodu se stanovuje pomocí procentní sazby, jež se vypočítává ze základu pojištění za každý celý rok a dopočtené doby. Výše také závisí na stupni invalidity.

Procentní sazba činí:

 • Invalidita prvního stupně – 0,5 %
 • Invalidita druhého stupně – 0,75 %
 • Invalidita třetího stupně – 1,5 %

Nejnižší procentní výměra ve výši 770,- Kč měsíčně je stále platná, stupeň invalidity ji neovlivňuje.

Změna stupně invalidity

Pokud dojde ke změně stupně invalidity, změní se i výše invalidního důchodu.

Nová výše se stanovuje podle následujícího vzorce:

výše procentní výměry invalidního důchodu, která náležela ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně invalidity  x k ( koeficient )

Koeficient se vypočítá dle tohoto vzorce:

k =  procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění odpovídající novému stupni invalidity   /   procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění odpovídající dosavadnímu stupni invalidity

Výše invalidního důchodu v mimořádných případech

Invalidní důchod “v mládí”

Nárok na invalidní důchod v mládí vzniká pouze tehdy, pokud je dotyčné osobě uznána invalidita třetího stupně, dosáhla 18 let a trvale pobývá v České republice. V tomto případě činí měsíční výměra 45 % z výpočtového základu.

Pojištěnci mladší 28 let

Pojištěnci mladší 28 let mají nárok na výši invalidního důchodu minimálně ve výši výměry tzv. invalidního důchod “z mládí”. Musí však splnit následující podmínku:

Důchod musí být přiznáván před 18. rokem, případně je – li žadatel od 18. roku pojištěn.

2 komentářů k Jak žádat o invalidní důchod

 1. Je to dost obecné, chybí tady o jaké číslo formuláře požádat, že žádná lékařská zpráva,
  nesmí být starší než půl roku, kterou musí mít Váš ošetřující “obvodní” lékař.
  Že nejvíc směrodatné je to, co tam on napíše a že to se nikdy Vy nedozvíte, atp.
  V každém případě, čím více zpráv, od různých odborných lékařů, tím lépe.
  – Že na tohle romové mají automaticky asistenty, kteří jim perfektně radí, tak na to i ostatní mají také
  právo na požádání, ale dostanete neochotného, nespůsobilého poradce, který Vám
  má dle pokynů, toho co nejméně poradit, aby jste náhodou neměli ten důchod moc vysoký.

 2. Etapu invalidního dúchodu jsem protrpěl za výměru 3600Kč posléze jsem využil možnosti předčasného starobního důchodu o 3.roky ,pří výpočtu a informaci jsem doložil toliko požadované zaměstnavatele od roku 1986 z nějž mi byl stanoven výpočet ,který byl krácen za předčasnost 040% za každých 90 dnú předčasnosti tedy můj základní výpočet byl stanoven na 5300Kč (.Což považuji za výsměch veškeré civilizace),při zohlednění faktu odpracováni 5 rokú práce v dolech+10roků v údržbě chlazení vysokých pecí VŽKG závod 1(kde jsem při plnění pracovních povinosti utrpěl těžkou intoxikaci ,která měla vliv + jiné zderavotní postižení na moji invaliditu ,a následně i na výměr finančního ohodnocení ,který mírou inflačního navýšení stoupl na současných 6300Kč,lze bezpochybně z uvedeného vydedukovat ,že jsem odpracoval minimálně od roku 1959 do inalidity 40let ,byť nikoliv non stop byli tam i prodlevy ,když jsem vystřídal vícero zaměstnavatelů nic méně je faktem ,že jsem s ohledem na stanovu startu výpočtu registrace od roku 1986,nedohledával předchozí zaměstnavatele a délku odpracovaní resp platby ,když tu se bral v potaz při stanovení výměru toliko hraniční mez od r.1986…..
  Je sice pravdou že pobírám z úřadu práce příspěvek na bydlení +hmotnou nouzí nic méně k životu to není snad jen k živoření,Jednoznačbně mi z toho vyplývá ,že si společenství mermomoci chladí svou žáhu na nejlíp dostupné třídě nikolivě na defraudantech ,která ze svých mizerných platů lepí svými daněmi to co jini beztrestně rozkradli!!!?? Ačkoliv co do počtů je i nyní většinová??

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *