Dlužníci jako fyzické osoby – jména

Dlužníci jako fyzické osoby – jména

Žijeme v době virtuální. Na internetu najdeme všechno – zprávy, informace (i dezinformace), zábavu a taky nejrůznější registry, seznamy a databáze. Měli byste si dávat pozor na to, jaké informace jsou o vás na internetu přístupné a zda mají konkrétní weby vůbec oprávnění takové informace zveřejnit. S novou směrnicí Evropské unie o ochraně osobních údajů (GPDR) se sice podmínky zpřísní, ale i přesto je na každé fyzické osobě, aby si své údaje hlídala.

Internetová gramotnost se u nás moc nevyučuje, takže velmi často je o nás k dohledání mnohem více informací, než bychom sami chtěli. A často o tom ani nevíte, že někde zveřejněny jsou. Zvlášť citlivé jsou informace obsahující vaše osobní údaje, protože vaše jméno, příjmení a bydliště v kombinaci s datem narození či rodným číslem mohou být klíčem k řadě dalších databází s ještě citlivějšími údaji, zejména finančními.  A to platí i o našich dluzích.

Zároveň ale můžete na internetu najít registr dlužníků k nahlédnutí zdarma, nebo za pár desetikorun získat cenné informace, které vám pomohou vyhnout se finančním problémům kvůli obchodnímu, ale i soukromému spojení s někým, kdo je v tíživé finanční situaci a kdo by vás případně mohl do svých problémů také zatáhnout. To platí třeba i o potenciálních nájemnících vašeho bytu, případně o budoucím životním partnerovi. Důvěřuj, ale prověřuj platí i v tomto ohledu.

Insolvenční rejstřík

Základním zdrojem informací o dlužnících je Insolvenční rejstřík. Najdete ho na webu www.justice.cz. Jedná se o informační systém veřejné správy spravovaný ministerstvem spravedlnosti, který umožňuje transparentně sledovat průběh insolvenčních řízeních. Jsou v něm informace o všech insolvenčních řízeních zahájených po 1. lednu 2008, pokud nedošlo k vyškrtnutí dlužníků podle § 425 insolvenčního zákona. Ten říká, že 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v rejstříku znepřístupní. Starší dlužníky, proti nimž bylo řízení zahájeno před 1. lednem 2008, je možné vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík je důležitý i proto, že jsou v něm zveřejňována všechna rozhodnutí insolvenčního soudu a všechny dokumenty související s insolvenčním řízením v souladu s ustanoveními insolvenčního zákona, nebo s rozhodnutími insolvenčního soudu. Je také nástrojem pro jejich doručování.

Insolvenční rejstřík je přístupný veřejně online s výjimkou osobních údajů fyzické osoby, která požádala insolvenční soud o to, aby zveřejněny nebyly v souladu s § 422 Insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dále nemohou být zveřejněny dokumenty podléhající utajení (§ 423 téhož zákona). Zahájení insolvenčního řízení je v rejstříku během pracovní doby soudu zveřejněno vyhláškou do dvou hodin od podání návrhu.

Jak hledat v Insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku jsou jak fyzické osoby, tak firmy. Firmy se vyhledávají podle názvu nebo IČO. Pokud znáte jen název, ale neznáte IČO, můžete ho zjistit v Obchodním rejstříku, který najdete na stejné adrese www.justice.cz. Ten je ostatně zdrojem informací i o fyzických osobách, protože si v něm můžete najít všechny informace o lidech, kteří působí nebo v minulosti působili v nějaké společnosti, a to včetně data narození a adresy. Když si dáte vyhledávání s minulostí, dostanete se i k dřívějším adresám, což je důležité, pokud si chcete ověřit někoho, kdo má obvyklejší jméno a vy víte, kde bydlel před deseti lety, ale jeho současnou adresu neznáte, typicky třeba Jan Novák z Prahy.

Fyzickou osobu v insolvenční rejstříku najdete podle jména, příjmení, data narození a obce. Čím více údajů máte, tím je vyhledání přesnější. Doporučuji proto i další informační zdroje, kde můžete získat údaje, které vám třeba chybí.

Pomocné informační zdroje

  • Pokud vámi hledaná osoba vlastní nějakou nemovitost a vy znáte adresu této nemovitosti, můžete použít nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Tam získáte základní informace, ale detailnější údaje jsou na výpisech, které jsou zpoplatněny. Můžete si o ně ale také požádat online a získat tak detailnější informace k vlastníkovi nemovitosti.
  • Dalším informačním zdrojem je Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), který najdete na stránkách ministerstva financí (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Na rozdíl od Obchodního rejstříku jsou v něm i údaje o osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ). Pokud jsou plátci DPH, najdete v ARES i jejich daňové identifikační číslo (DIČ), což je u OSVČ zároveň i jejich rodné číslo. Zároveň si zde v rejstříku plátců DPH můžete ověřit, zda nejde o nespolehlivého plátce DPH.

Když do Insolvenčního rejstříku zadáte jen jméno a příjmení, dostanete seznam všech osob v insolvenci stejného jména. Nemáte-li bližší údaje, můžete se ke konkrétnímu člověku dostat přes místo jeho pobytu a tomu odpovídajícího krajského soudu, který danou insolvenci vyřizuje, případně nahlížením do jednotlivých dokumentů, když například znáte některého z věřitelů, který do insolvenčního řízení přihlásil své pohledávky. Na ty se dostanete, když u konkrétního člověka v seznamu kliknete na detail.

Centrální evidence exekucí

Dalším informačním zdrojem je Centrální evidence exekucí (CEE), což je veřejný seznam, který vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky v souladu s § 125 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti ve znění pozdějších předpisů). Pravidla zápisu do CEE upravuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí v platném znění.

Do tohoto seznamu zapisují jednotliví soudní exekutoři informace o zahájení exekucí, a to do tří dnů od příslušného právního kroku exekuce či nabytí jeho právní moci. Naopak vymazat údaje musí exekutor z CCE bez zbytečného odkladu po uplynutí patnáctidenní lhůty po skončení exekučního řízení, respektive poté, co se o skončení takového řízení příslušný soudní exekutor dozvěděl. Řízení může být ukončeno buď vymožením povinnosti exekuované osoby (tedy zaplacením exekuované částky), případě pravomocným zastavením exekuce.

seznam dlužníků

CEE je tak veřejným zdrojem informací o konkrétních exekučních řízeních a zjistit tak, zda je či není proti konkrétní fyzické osobě nějaké exekuční řízení vedeno a který exekutor ho má na starosti a další informace související s konkrétním řízením. Nejsou v něm ale údaje o výkonech rozhodnutí (laicky exekucích) vedených soudy, orgány státní správy, finančními orgány, zdravotními pojišťovnami atd., ale jen o řízeních vedených soudními exekutory.

Abyste mohli do CEE nahlížet, musíte se na webu www.ceecr.cz registrovat, bez registrace do této databáze nahlížet nelze. O přístupové údaje lze požádat online, nebo poštou, ale za poštovní zásilku se platí poplatek 120 Kč (včetně DPH). Na rozdíl od Insolvenčního rejstříku nejsou informace poskytovány zdarma, ale nahlížení do systému CEE je zpoplatněno. Za každé poskytnutí elektronického údaje z CEE se platí částka 60 Kč (včetně DPH). Tato suma platí pro prvních tisíc poskytnutých údajů. Pokud někdo v daném kalendářním roce požádá o více údajů, tato cena za jeden údaj se snižuje, ale pro běžného uživatele to obvykle není relevantní. Pozor, platíte i za informaci, že daný subjekt exekuce nemá. Platí tedy jeden dotaz do CEE = 60 Kč.

V sekci vyhledávání zadáte údaje příslušné osoby (případně firmy), uhradíte 60 Kč ze svého kreditu a dostanete informaci, zda je proti danému subjektu vedena exekuce či nikoli. Pokud ano, získáte informaci, kdy byla exekuce nařízena a kdy byl údaj o daném subjektu naposledy aktualizován. Pokud chcete k dané exekuci podrobnější informace, můžete kliknout na odkaz “Zobrazit detail dokumentu”, což ale stojí dalších 60 Kč. Získáte informace o tom, který soud exekuci nařídil a kdy, pod jakou spisovou značkou ji vede, osobní údaje o exekuované osobě (jméno, příjmení, datum narození a adresa), o jakou částku se v exekuci jedná a kolik korun exekuovaná osoba pravidelně splácí.

Součástí CEE je také portál dražeb, kde jsou zveřejňovány informace o všech dražbách exekuovaného majetku. V portálu můžete vyhledávat regionálně, případně dle předmětu dražby. Jedná se jak o nemovitosti (domy, byty, pozemky, podíly v družstvech atd.), tak o movitý majetek, například automobily, starožitnosti apod.

Z výše uvedeného vyplývá, že v CEE nemůže být uveden nikdo, proti němuž není vedena exekuce. Pokud se domníváte, že taková exekuce je neoprávněná, nezbývá než obrátit se v zákonné lhůtě na soud. Jiný způsob vymazání informací z CEE, než je zastavení exekuce, není.

Pozor na podvodníky

Na internetu se můžete setkat také s Centrálním registrem dlužníků ČR (CERD). I když se tento web snaží působit jako oficiální databáze, se státem nemá nic společného. Jedná se o podvod, kdy jsou vydávána potvrzení o bezdlužnosti v hodnotě několika se korun, která jsou pro své držitele zcela bezcenná. Ačkoli se CERD zaštiťuje tvrzením, že shromažďuje veškeré informace o dlužnících v ČR, na svém webu uvádí také firmy i jednotlivce, kteří nic nedluží. Jsou mezi nimi třeba i novináři, kteří si dovolili na podvodné praktiky webu upozornit. K žádným informacím o skutečných dluzích nemá provozovatel CERD přístup, pracuje pouze s veřejně přístupnými údaji, k nimž se můžete dostat i vy sami, případně s informacemi zcela vymyšlenými. Protože provozovatel webu sídlí v USA, nemohou české úřady s jeho činností nic dělat. Rozhodně ale údaje z CERD nepovažujte za pravdivé a v žádném případě za ně nic neplaťte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *